← Zpět na hlavní stranu

Advokátní úschova peněz | Výhody a nevýhody advokátní úschovy

Podpis smlouvy o advokátní úschově

Advokátní úschova je jednou z možností pro převod finančních prostředků při koupi či prodeji nemovitosti. Existuje ještě notářská a bankovní úschova, každá s vlastními výhodami a nevýhodami. Úschova peněz je důležitá, protože zajišťuje ochranu obou smluvních stran, a to jak prodávajícího, tak kupujícího. Advokátní úschova je praktičtější a může být levnější než notářská úschova, ačkoli vyžaduje pečlivý výběr advokátní kanceláře. Je také důležité mít na paměti, že advokátní úschova může nést rizika, například v případě zpronevěry. Je proto nezbytné vybrat důvěryhodného a spolehlivého advokáta. Bankovní úschova je bezpečná, ale může být dražší. Obecně je potřeba zvážit výhody a nevýhody každého typu úschovy a vybrat tu nejvhodnější pro konkrétní situaci.

Výhody advokátní úschovy peněz:

  • Nižší cena ve srovnání s notářskou úschovou nebo bankovní úschovou
  • Praktičtější, možnost připravit smlouvu o úschově společně s kupní smlouvou
  • Možnosti upravování smluvních podmínek
  • Důležitost pečlivého výběru důvěryhodné advokátní kanceláře splňující pravidla České advokátní komory
  • Riziko zpronevěry peněz, která vyžaduje obezřetnost

Advokátní úschova peněz

Advokátní úschova se používá zejména k úschově peněz (ale i např. listin), kterou mohou prodávající a kupující využít při převodu finančních prostředků při koupi nebo prodeji nemovitosti. Zvolení advokátní úschovy přináší několik výhod. Jednou z nich je příznivá cena ve srovnání s notářskou úschovou nebo bankovní úschovou.

Advokátní úschova je obecně praktičtější, protože advokát může připravit smlouvu o úschově společně s kupní smlouvou. To umožňuje zjednodušit a zrychlit komunikaci a podepsání smluv. Další výhodou jsou možnosti upravování smluvních podmínek, které advokát nabízí ve větší míře než banka nebo notář.

Nicméně je třeba mít na paměti riziko zpronevěry uschovaných peněz a pečlivě vybrat advokátní kancelář, která splňuje pravidla stanovená Českou advokátní komorou.

Je také vhodné se seznámit s podmínkami a smluvními ujednáními advokátních úschov, abyste měli jasno o tom, jakým způsobem budou vaše peníze chráněny.

Advokáti – profesionální partneři při úschově vašich peněz

„Vybrat si důvěryhodného a spolehlivého advokáta je klíčové pro úspěšnou a bezpečnou advokátní úschovu peněz. Spolupráce s odborníky v právní oblasti vám může ušetřit mnoho stresu a potenciálních problémů.“

Při výběru advokátní kanceláře se doporučuje získat doporučení od známých, provést důkladný průzkum a zkontrolovat pověst advokáta. Seznam advokátů sdružených v České advokátní komoře naleznete na tomto odkazu.

Notářská úschova peněz

Notářská úschova peněz je další možností, kterou můžete zvážit při převodech finančních prostředků při koupi nebo prodeji nemovitosti. Tato forma úschovy je podobná advokátní úschově, ale má specifické vlastnosti a výhody.

Úschova peněz u notáře je obecně považována za bezpečnou možnost, protože notáři jsou povinni mít sjednané zvláštní pojištění odpovědnosti a podléhají dohledu Notářské komory České republiky. To poskytuje dodatečnou ochranu při převodu finančních prostředků.

Na druhou stranu, notářská úschova bývá výrazně dražší než advokátní úschova. Je tedy důležité zvážit náklady a přínosy před rozhodnutím.

Při výběru mezi advokátní a notářskou úschovou je tedy důležité zvážit vaše potřeby a preference. Oba typy úschovy mají své výhody a nevýhody, které byste měli zvážit při rozhodování. Nakonec je důležité vybrat tu nejvhodnější možnost pro váš konkrétní případ.

Smlouva o advokátní úschově peněz a úschovní účet

Smlouva o advokátní úschově peněz je specifický typ smlouvy, který uzavírá advokát se svým klientem – uschovatelem. Advokát se zde zavazuje, že bude na základě smlouvy o advokátní úschově držet peníze klienta na úschovním účtu a bude s nimi nakládat v souladu s pokyny klienta. To znamená, že advokát peníze klienta nesmí použít pro své vlastní účely nebo pro účely třetích stran bez souhlasu klienta a musí se držet podmínek pro výplatu. Úschovní účet je takový účet advokátní úschovy, který je veden na jméno advokáta a je určen výhradně pro účely advokátní úschovy. Peníze, které jsou na tomto účtu, nejsou součástí majetku advokáta a v případě jeho insolvence nebo jiného podobného stavu jsou chráněny před věřiteli advokáta. Mají tedy vysokou míru ochrany.

V praxi se smlouva o advokátní úschově peněz a úschovní účet používají například při úschově peněz při prodeji nemovitosti, kdy kupující vkládá kupní cenu do advokátní úschovy a advokát ji po splnění všech podmínek vyplatí z úschovy na účet prodávajícího. Tím je zajištěna bezpečnost transakce.

https://youtube.com/watch?v=h3UajXvWSUM%3Fautoplay%3D0%26mute%3D0%26controls%3D1%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.david-kondelka.cz%26playsinline%3D1%26showinfo%3D0%26rel%3D0%26iv_load_policy%3D3%26modestbranding%3D1%26enablejsapi%3D1%26widgetid%3D105

Pochybení advokáta – může se stát ? Ano, ale děje se tak jen výjimečně.

Nicméně, i když jsou peníze na účtu advokáta, může dojít k situacím, kdy jsou tyto peníze nesprávně použity. To může být důsledkem pochybení, kdy advokát neúmyslně udělá chybu, nebo zpronevěře, kdy advokát úmyslně zneužije důvěry a peníze si neoprávněně přisvojí. Takové chování je samozřejmě nezákonné a může mít vážné následky, včetně trestního stíhání a ztráty advokátní licence. Klienti, kteří se stali oběťmi takového chování, také mají právo na odškodnění. Je ale důležité zmínit, že tyto případy jsou vzácné. Jejich závažnost a nevyzpytatelnost tkví spíše v tom, že se v minulosti týkaly většího počtu klientů, kdy advokát do té doby pracoval zcela spolehlivě a zajišťoval celou řadu úschov pro realitní kanceláře v souvislosti s převodem nemovitostí.

Většina advokátů pracuje profesionálně a eticky a na jejich činnost dohlíží Česká advokátní komora (ČAK). Pro většinu lidí je tak advokátní úschova bezpečným a spolehlivým způsobem, jak řešit finanční transakce.

FAQ – Vše o advokátních úschovách

1. Co je advokátní úschova?

Advokátní úschova je speciální služba poskytovaná advokátem nebo advokátní kanceláří, která spočívá v přijetí a bezpečném uchování peněz, dokumentů nebo jiných cenných statků na speciálním účtu, který je oddělený od majetku advokáta, tzv. úschově. Tato služba zajišťuje, že tato aktiva budou bezpečně uchována a budou správně a v přesně stanovené době převedena na příslušnou stranu.

2. K čemu slouží advokátní úschova?

Advokátní úschova se používá zejména v případě transakcí s nemovitostmi. Když si kupující koupí nemovitost, injekce do advokátní úschovy kupní cenu pro převod vlastnického práva. Úschova zajišťuje, že tyto peníze budou prodávajícímu převedeny až po splnění všech podmínek smlouvy, např. po zápisu nového majitele do katastru.

3. Jak je zabezpečena úschova?

Úschova je bezpečný prostředek pro převod peněz nebo majetku. Je zabezpečena pojištěním advokátní úschovy.

4. Kdo může využít advokátní úschovu?

Advokátní úschovu může využít kdokoliv, kdo potřebuje uschovat peníze nebo majetek na jistou dobu pod dohledem advokáta. To může zahrnovat jednotlivce i firmy. Advokátní úschova je často využívána při velkých finančních transakcích, jako je prodej nemovitosti.

5. Jak funguje advokátní úschova ?

Proces je docela jednoduchý. Nejprve se uzavře smlouva o úschově a po jejím uzavření klient vkládá své peníze nebo jiné hodnoty do advokátní úschovy. Tyto peníze jsou pak drženy na samostatném účtu, který je oddělen od provozních účtů advokátní kanceláře. Advokát je povinen tyto peníze uchovávat v souladu s předem sjednanými podmínkami.

6. Kdy se používá advokátní úschova ?

Advokátní úschova je používána v mnoha různých situacích, jako je například po podpisu kupní smlouvy, kdy peníze jsou drženy v úschově do doby, než jsou splněny všechny podmínky pro převod na katastru nemovitostí. Může být také použita při řešení sporů, kdy jsou peníze úschově do doby, než je spor vyřešen. Po splnění všech podmínek nebo vyřešení sporu jsou peníze z úschovy (např. kupní cena nemovitosti) vyplaceny příslušné straně. Bez souhlasu všech stran smlouvy o úschově však advokát nemůže s penězi nakládat.

Autor: David Kondělka

← Zpět na hlavní stranu