← Zpět na hlavní stranu

Družstevní byt vs byt v osobním vlastnictví: Jaký je rozdíl ?

družstevní byt vs byt v osobním vlastnictví

Družstevní byt vs byt v osobním vlastnictví: Jaký je rozdíl ?

Družstevní byt a byt v osobním vlastnictví se liší v několika ohledech. U družstevního bytu je vlastníkem družstvo, zatímco u bytu v osobním vlastnictví je vlastníkem samotný soukromý majitel. U družstevního bytu jsou pouze nájemci bytu, nikoliv vlastníci. Navíc, za určitých podmínek může být členovi družstva nájemní smlouva vypovězena a může být z družstva vyloučen. S formou vlastnictví souvisí i postup při prodeji. U družstevního bytu jsou předmětem prodeje členská práva v bytovém družstvu, zatímco u bytu v osobním vlastnictví získává nový majitel přímo bytovou jednotku. Družstevní byty se obvykle prodávají za nižší cenu než byty v osobním vlastnictví. Další rozdíl je v možnostech financování a v užívání bytu. U bytu v osobním vlastnictví může majitel volně nakládat s bytem, pronajímáním nebo prováděním stavebních úprav. U družstevního bytu jsou omezení v užívání a majitel musí získat souhlas družstva například při pronájmu.

Klíčové informace

 • Družstevní byt a byt v osobním vlastnictví se od sebe liší vlastnictvím a postupem při prodeji.
 • U družstevního bytu je vlastníkem družstvo, zatímco u bytu v osobním vlastnictví je vlastníkem soukromý majitel.
 • Při prodeji družstevního bytu se prodávají členská práva v bytovém družstvu, zatímco u bytu v osobním vlastnictví se prodává přímo bytová jednotka.
 • Družstevní byty se obvykle prodávají za nižší cenu než byty v osobním vlastnictví.
 • U bytu v osobním vlastnictví je majiteli umožněno volně nakládat s bytem, zatímco družstevní vlastnictví vás částečné omezí v užívání.

Co je družstevní byt?

Družstevní byt je vlastně forma bydlení, kde vlastníkem bytu je samotné bytové družstvo. Rozdíly mezi družstevním bytem a osobním vlastnictvím spočívají v tom, že družstvo vlastní nemovitost a členové družstva mají nárok na užívání konkrétních bytových jednotek. Družstvo je spravováno představenstvem, která se stará o chod a údržbu budovy, a členové družstva mají právo se účastnit rozhodování o důležitých záležitostech.

Družstevní byty mají často nižší pořizovací cenu než byty v osobním vlastnictví, což může být jedním z důvodů, proč se někteří lidé rozhodují pro tuto formu bydlení.

Co je bytové družstvo?

Bytové družstvo je právnickou osobou, která vlastní a spravuje byty ve společné budově. Bytové družstvo je zřizováno zakládajícími členy, kteří se sdružují za účelem společného vlastnictví a správy nemovitosti. Členové družstva mají svá práva a povinnosti, které jsou upraveny stanovami družstva. Bytové družstvo zajišťuje údržbu budovy a společných prostor a stará se o správu financí a rozhodování o věcech týkajících se bytového družstva.

Družstevní byt může být atraktivní pro ty, kteří preferují nižší pořizovací cenu a možnost rozhodování ve věcech týkajících se bytového společenství. Je však důležité si být vědom, že družstevní byt má svá specifika a omezení v užívání, která musí být respektována. Před rozhodnutím pro družstevní byt je vhodné se informovat o právech, povinnostech a možnostech financování spojených s touto formou bydlení.

Co je osobní vlastnictví bytu?

Osobní vlastnictví bytu znamená, že majitelem bytu je soukromá osoba. To znamená, že vlastník má plnou kontrolu nad bytem a může s ním nakládat podle svých představ. Může si jej pronajmout, prodat nebo provádět stavební úpravy bez zbytečných omezení. Jako vlastník bytu máte také odpovědnost za jeho údržbu a platbu všech souvisejících poplatků.

Jak probíhá převod vlastnictví bytu?

Převod vlastnictví bytu v osobním vlastnictví probíhá prostřednictvím koupě. Pokud se rozhodnete pro nákup bytu, uzavřete s prodávajícím kupní smlouvu. Následně je potřeba převést vlastnictví v katastru nemovitostí, s čímž vám velmi rád pomohu :-). Po úspěšném převodu bytu na vás se stáváte oficiálním vlastníkem.

Je důležité si při převodu vlastnictví bytu zkontrolovat všechny související dokumenty a právní záležitosti. Je také vhodné se poradit s odborníky, aby byl celý převod vlastnictví proveden v souladu se zákonem a bez problémů.

Práva a povinnosti vlastníka nemovitosti

Vlastnictví bytu přináší s sebou určitá práva a povinnosti. Je důležité si být vědom, že jako vlastník bytu máte několik závazků a odpovědností. Zde je přehled práv a povinností spojených s vlastnictvím družstevního bytu nebo bytu v osobním vlastnictví:

Práva vlastníka bytu:

 • Právo užívat byt a využívat jeho prostory v souladu s platnými právními předpisy.
 • Právo přenechat byt k užívání další osobě, například pronajmout jej
 • Právo provádět stavební úpravy a rekonstrukce v bytě, přičemž je však třeba dodržovat příslušné stavební předpisy a získat případné souhlasné stanovisko družstva nebo ostatních vlastníků v případě bytu v osobním vlastnictví.
 • Právo volně nakládat s bytem, například ho prodat nebo darovat, pokud se jedná o byt v osobním vlastnictví.

Povinnosti vlastníka bytu:

 • Povinnost platit nájemné nebo jiné poplatky spojené s užíváním bytu, jako jsou například správní poplatky nebo fond oprav.
 • Povinnost dbát na řádnou údržbu bytu a provádět nezbytné opravy a úpravy v souladu s platnými právními předpisy.
 • Povinnost dodržovat pravidla a stanovy bytového družstva nebo případná pravidla vlastníků v případě bytu v osobním vlastnictví, jako například dodržovat klid a pořádek v domě.
 • Povinnost respektovat omezení a podmínky užívání stanovené daným družstvem nebo podle zákona v případě bytu v osobním vlastnictví.
Byt v osobním vlastnictví

Výhody a nevýhody družstevního bytu

Jaké jsou tedy výhody a nevýhody družstevního bytu ? Pokud uvažujete o koupi nebo pronájmu bytu, je důležité si uvědomit, jaké jsou tyto rozdíly. Zde je několik předností a omezení, které jsou spojeny s družstevním bydlením:

 1. Finanční výhody: Jednou z hlavních výhod družstevního bytu je nižší pořizovací cena ve srovnání s bytem v osobním vlastnictví. Družstevní byty jsou tak atraktivním řešením pro ty, kteří chtějí získat vlastní bydlení za dostupnější cenu.
 2. Společná správa: V bytovém družstvu se o veškerou správu bytu a budovy stará družstvo jako celek. To znamená, že nemusíte se starat o běžné údržbářské práce, opravy nebo platby za služby. Správa je centralizovaná a vy jako člen družstva se na těchto záležitostech nemusíte aktivně podílet. A i když celou řadu těchto služeb vám zajistí také správa společenství vlastníků jednotek (SVJ), tak např. daň z nemovitosti za vás SVJ neodvede.

„Družstevní byty mají své výhody, jako je nižší pořizovací cena a centralizovaná správa, ale také své omezení. Je důležité zvážit, zda tyto výhody vyvažují nevýhody a zda jsou v souladu s vašimi potřebami a prioritami.“

Přestože družstevní byty mají své výhody, je třeba zvážit také jejich nevýhody:

 • Omezení v užívání: Družstevní byty mají často omezení ve vlastním užívání. Musíte získat souhlas družstva například při pronájmu bytu nebo při provádění stavebních úprav. Tato omezení mohou mít vliv na to, jak volně můžete nakládat s bytem.
 • Ztráta členských práv: Jako člen družstva můžete mít v případě porušení stanov nebo dohod o spolupráci nárok na sankce, včetně výpovědi nájemní smlouvy nebo vyloučení z družstva. To může být vážným omezením vašich práv a stability v bydlení.
 • Omezení při prodeji: Při prodeji družstevního bytu nejde o prodej samotného bytu, ale o prodej členských práv v družstvu. Takový prodej může trvat déle, byť samotný převod je pak poměrně rychlý.

Je důležité si uvědomit jak výhody, tak nevýhody družstevního bytu a zvážit, co je pro vás nejdůležitější. Každý má individuální potřeby a preference, a proto je důležité vybrat formu vlastnictví, která bude nejlépe odpovídat vašim požadavkům.

Financování družstevního bytu ve srovnání s bytem v osobním vlastnictví

Financování družstevního bytu se liší od financování bytu v osobním vlastnictví. Zde je několik rozdílů: 1. Vlastnictví: Družstevní byty nejsou vlastněny jednotlivci, ale společností – družstvem. Členové družstva mají podíl na společnosti a mají právo užívat jeden byt. 2. Koupě: Při koupi družstevního bytu se člověk stává členem družstva a kupuje podíl na společnosti. Nepřímo tak získá právo užívat konkrétní byt. 3. Financování: V případě družstevního bytu není možné získat hypotéku na samotný byt, protože jej nevlastníte. Lze si však vyřídit půjčku na podíl v družstvu nebo na rekonstrukci bytu. Doporučuji proto obrátit se na profesionály, kteří se specializují na financování družstevního bydlení .

Víte, že i byt v osobním vlastnictví lze zafinancovat formou družstva, což se hodí především v případech, kdy vám banka nechce schválit hypotéku ? Kontaktujte mne pro více informací.

Při rozhodování o financování je důležité zvážit, jaký je váš vlastní finanční stav a jaké jsou dlouhodobé plány ohledně bydlení. Každý si musí vybrat formu financování, která mu nejlépe vyhovuje a je v souladu s jeho možnostmi a preferencemi.

Financování družstevního bytu

Jaké jsou výhody a nevýhody v užívání mezi družstevním bytem a bytem v osobním vlastnictví

Užívání družstevního bytu a bytu v osobním vlastnictví se liší. Pokud jste vlastníkem družstevního bytu, máte nárok na užívání bytu jako člen bytového družstva. Nicméně, musíte respektovat určitá omezení a pravidla stanovená družstvem. Například, pokud chcete pronajmout (přesněji řečeno podnajmout) váš družstevní byt, budete muset získat souhlas družstva. Stejně tak, pokud se rozhodnete provést stavební úpravy ve svém bytě, musíte mít souhlas družstva.

Na druhé straně, vlastníkem bytu v osobním vlastnictví jste vy sami a máte větší volnost při užívání bytu. Můžete v něm bydlet, pronajímat ho, nebo dokonce provádět stavební úpravy bez nutnosti žádat o souhlas nějakého družstva. Ovšem, i v případě osobního vlastnictví musíte dodržovat platné právní předpisy a případné restrikce stanovené místními úřady nebo společenstvím vlastníků.

Možnosti užívání bytu

 • U družstevního bytu musíte respektovat omezení a pravidla stanovená družstvem, jako je povinnost získat souhlas družstva při pronájmu nebo stavebních úpravách.
 • U bytu v osobním vlastnictví máte větší volnost při užívání. Můžete byt pronajímat, provádět stavební úpravy nebo si ho ponechat pro vlastní potřeby.

Je tak důležité zvážit, jakou svobodu při užívání bytu si přejete mít a zda jste ochotni přijmout případná omezení a pravidla spojená s družstevním bytem.

Prodej družstevního bytu vs bytu v osobním vlastnictví

Prodej družstevního bytu a bytu v osobním vlastnictví probíhá různým způsobem. U družstevního bytu je třeba prodávat členská práva v bytovém družstvu, zatímco u bytu v osobním vlastnictví se jedná o přímý prodej bytové jednotky. To znamená, že při prodeji družstevního bytu nový vlastník získává členská práva v družstvu, ale nevlastní samotnou nemovitost.

Družstevní byty se často prodávají za nižší ceny než byty v osobním vlastnictví, což může být přitažlivým faktorem pro některé zájemce o bydlení.

Naopak prodej bytu v osobním vlastnictví, resp. jeho koupě, je obvykle dražší, nicméně majitel může přímo nakládat s nemovitostí (např. ji pronajmout) bez nutnosti získávat souhlas od jiných stran. Nový majitel získává plné vlastnické právo a je zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník.

byt v družstevním vlastnicví

Závěr:

Jak by tedy dopadl „souboj“ družstevní byt vs byt v osobním vlastnictví ? Závěrem lze konstatovat, že prodej družstevního bytu a bytu v osobním vlastnictví se od sebe liší jak v postupu, tak i v právním statutu. Zatímco prodej družstevního bytu je fakticky převodem členského podílu s právem užívání bytové jednotky, prodej bytu v osobním vlastnictví je přímý prodej nemovitosti s plným vlastnickým právem novému majiteli. Před rozhodnutím o koupi družstevního bytu oproti bytu v osobním vlastnictví je tedy důležité zvážit všechny tyto faktory a zvolit si variantu, která nejlépe vyhovuje individuálním potřebám a preferencím.

Rady pro rozhodnutí mezi družstevním bytem a osobním vlastnictvím

Rozhodování mezi družstevním bytem a bytem v osobním vlastnictví není jednoduché, ale s těmito radami vám to může být snazší.

1. Zvažte své dlouhodobé plány: Přemýšlejte o tom, jak dlouho plánujete ve svém bydlení zůstat. Pokud máte v úmyslu se na daném místě usadit na delší dobu, osobní vlastnictví bytu může být lepší volbou, protože získáte stabilitu a svobodu ve vlastním bydlení a pokud se rozhodnete byt pronajmout, bude to mnohem jednodušší.

2. Myslete na vaši finanční situaci: Před rozhodnutím musíte zvážit svou finanční situaci. Koupě bytu v osobním vlastnictví může vyžadovat vyšší počáteční investici, ale dlouhodobě může být vlastnictví bytové jednotky efektivnější, protože si vytváříte majetek. Na druhou stranu, družstevní byt nevlastníte, ale nabytí družstevního podílu bývá finančně dostupnější.

3. Konzultujte s odborníky: Před samotným rozhodnutím je vždy dobré konzultovat s realitním makléřem, který vám poskytne důležité informace a poradí vám, která možnost by byla pro vás nejlepší.

FAQ – nejčastěji kladené otázky

Jak se družstevní byt liší od bytu v osobním vlastnictví?

Družstevní byt je vlastněn družstvem, zatímco byt v osobním vlastnictví patří přímo soukromému majiteli. U družstevního bytu jsou pouze nájemci, zatímco u bytu v osobním vlastnictví je majitel také vlastníkem bytu.

Jak probíhá prodej družstevního bytu a bytu v osobním vlastnictví?

Při prodeji družstevního bytu se prodávají členská práva v bytovém družstvu, zatímco při prodeji bytu v osobním vlastnictví nový majitel přebírá přímo bytovou jednotku.

Jaké jsou možnosti financování družstevního bytu a bytu v osobním vlastnictví?

U družstevního bytu a bytu v osobním vlastnictví jsou možnosti financování různé. Hlavním rozdílem je nemožnost financovat byt v družstevním vlastnictví hypotékou (pokud byt nelze převést do OSVL). Každopádně vše doporučuji konzultovat s finančním specialistou.

Jaká jsou omezení a možnosti užívání družstevního bytu a bytu v osobním vlastnictví?

U družstevního bytu jsou omezení v užívání a majitel musí získat souhlas družstva například při pronájmu, zatímco majitel bytu v osobním vlastnictví může s bytem volně nakládat.

Jaké jsou výhody a nevýhody družstevního bytu?

Výhodou je nižší pořizovací cena, ale nevýhodou je omezení v užívání a horší možnosti prodeje členských práv v bytovém družstvu.

Jaká jsou práva a povinnosti vlastníka družstevního bytu a bytu v osobním vlastnictví?

Práva a povinnosti se liší v závislosti na formě vlastnictví, ale obecně v obou případech musí vlastníci i družstevníci musí dodržovat platné zákony a předpisy a také stanovy družstva, resp. stanovy SVJ.

Jak se rozhodnout mezi družstevním bytem a bytem v osobním vlastnictví?

Rozhodování závisí na individuálních potřebách a preferencích. Doporučuji se získat informace o obou možnostech a poradit se s odborníkem.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi družstevním bytem a bytem v osobním vlastnictví?

Stručně řečeno – hlavní rozdíly spočívají ve vlastnictví, užívání, délce prodeje a vašich finančních možnostech.

Autor: David Kondělka

← Zpět na hlavní stranu